Program Art Buffé

FERDINAND BUČINA - vernisáž výstavy fotografií

Jádro výstavy tvoří cyklus fotografií Vzpomínka na Javorník, který autor připravoval ke knižnímu vydání. Moravské Horňácko bylo pro Bučinu za doby protektorátu oázou jiného časoprostoru.

Více...

Vernisáž výstavy "Není žádné Umění překonat hranice!"

Výstava "Není žádné Umění překonat hranice!" je výsledkem kreativní spolupráce mezi lidmi s postižením z České republiky a Německa. Ti se při společných setkáních nejen vzájemně poznali a vyměnili si zkušenosti, ale během inspirativních tvůrčích akcí také společně vytvořili kolekci jedinečných obrazů, čímž potvrdili, že umění ve sjednocující se Evropě skutečně dokáže překonat jakékoli hranice. 

Více...

Ne/komunikace a umělecké dílo

Přednáší: Mgr. Tereza Slukvá (FHS UK v Praze)
Přednáškový cyklus umění dívat se

Více...

Dívat se do tváře/na pomezí ztvárnění, etiky a psychologie

Přednáší PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Přednáškový cyklus Umění dívat se ...

Více...

Režimy viditelnosti a vypověditelnosti

Přednáška se věnuje otázkám strukturace obsahů učiva ve vybraných galerijních a muzejních programech vzdělávání a modalitám percepce výtvarného umění u dětí a mládeže. Kriticky nahlíží úlohu dispozitivů percepce kulturních artefaktů a povahu diskursů, produkovaných kulturními a vzdělávacími institucemi v kontextu transmise kultury.
Přednáší Marie Fulková (Katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze).

Více...

Režimy viditelnosti a vypověditelnosti

Přednáška se věnuje otázkám strukturace obsahů učiva ve vybraných galerijních a muzejních programech vzdělávání a modalitám percepce výtvarného umění u dětí a mládeže. Kriticky nahlíží úlohu dispozitivů percepce kulturních artefaktů a povahu diskursů, produkovaných kulturními a vzdělávacími institucemi v kontextu transmise kultury. 

Přednáší Marie Fulková, Katedra výtvarné výchovy PeDF UK Praha. 

Více...

Jak dobře lhát? Média a umění duševního šermu

Přednáška z cyklu Umění dívat se ... Přednáší Mgr. Martin Švantner, Ph.SD. (Fakulta humanitních studií univerzity Karlovy v Praze).

Více...

Má dětinská společnost dětinské umění?

Již od 19. století nám zkoumání vztahu umění a společnosti nabízí východisko ke dvojím sociologickým úvahám. Zaprvé k přemýšlení o tom, jak se do umění promítají vlastosti společnosti v níž vzniká, za druhé co nám o této společnosti může umění říci - ať už je v ní uznáváno a obdivováno, nebo zavrhováno. Dnešní společnost bývá charakterizována hlubokou ambivalencí, pluralitou a relativizací hodnot, ale také například hravostí, až dětinskostí. Musí mít také takové umění? A musí být společnost, v níž vzniká nesrozumitelné umění, nutně nesrozumitelná?

Přednáší Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D. vystudoval sociologii na FSV UK a na FF UK, působí na FSV UK a v kabinetě historie a teorie sociologie, zabývá se především sociologií umění a dějinami sociologie, je autorem knihy o vysokém umění a nízkém umění Nikdo se neodváží říci, že je to nudné. 

Více...

Magická sociologie a sociologické maggi

Přednáška je rozdělena na dvě části. Tou první je vhled do života a historie strašáků. Zajímám se o ně už dvacátý rok. V půběhu prezentace se dozvíte nejen objevy z oblasti terriculologie, ale i výsledky mého fotografického pozování, ve kterém hledám podobnosti jejich života se světem lidským. Ve druhé části promítnu svůj animovaný dokument, který se stal nejlépe hodnoceným českým dokumentem v zahraničí za rok 2012. Obdobně si počínal i v kategorii animovaných filmů. Dozvíte se, co všechno se skrývá pod označením „sociologická animace", jak zní podtitul filmu.

PhDr. Rudolf Šmíd je vizuální sociolog, fotograf a filmový tvůrce. Vystudoval sociologii a pedagogiku
na FF UK v Praze a výtvarnou fotografii na FAMU. V současné době externě vyučuje předmět Vizuální
sociologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem řady publikací: Široká smyčka (2012); Člověk, krajina a krajinný ráz (2009) atd.

Více na www.rudolfsmid.cz.

Více...

Jak dobře lhát? média a umění duševního šermu

V záplavě nejrůznějších tzv. esoterických příruček toho jak žít, které jsou často naivním zfušováním renesančního hermetismu, v myriádách mediálních sdělení, které nám vysvětlují co je správné a co je nemístné, se jasně ukazuje poslední kompetence tzv. filosofického myšlení, kterou nepřevzaly speciální vědy: kritika užívání jazyka. Sémiotika a teoretická rétorika nabízí některé konceptuální nástroje vhodné k diskvalifikaci zdánlivě přirozených komunikačních systémů. V přednášce si na některé z nich ukážeme.
Přednáší Mgr. Martin Švantner, PhD.

Více...

Umělec - posuvný znak

Více...

"Smrt filmu" a zrození nového diváka?

PhDr. Petry Hanákové, Ph.D., která působí na Katedře filmových studí Filosofické fakulty UK v Praze, v rámci přednáškového cyklu Umění dívat se ... představí film v kontextu nových médií a situaci současného diváka. Dějiny filmu nabírají podobu životního cyklu – začínají „nevyhnutelným" zrozením v živné půdě starších mediálních forem,sílí až k postupné kulminaci vlastní slávy a ustanovení klasického tvaru, aby posléze nastal potupný, nezvratný úpadek a zánik. Mnozí tvůrci o době nástupu nových médií, digitalizace a odtělesněného obrazu mluví jako o období „po smrti filmu", ve kterém je třeba nově prozkoumat a přehodnotit základní okolnosti jak samotného přežívání „filmu po filmu", tak i nutně transformovaného diváckého zážitku. Podle některých jsme vstoupili do „temného období" mediální smrti a následného truchlení uprostřed novomediálního chaosu, podle jiných nás daná situace naopak uvádído osvobozující doby okouzleníinteraktivními a demokratizačnímiaudiovizuálními formami. Co ovšem toto období mediální změny znamená pro diváka? Jakse vpisuje do nového, v mnohém komplikovanějšího vztahu k obrazu/ textu? A v jakém smyslu může smrt filmu skutečně znamenat zrození nového diváka?

Více...

Grafika televizních zpravodajství

Jak se proměnila podoba televizního zpravodajství v ČR v letech 2005 až 2012? Na co se dnes v televizní grafice klade důraz a proč? Jaké jsou parametry zpravodajství ve veřejnoprávní a soukromé televizi? Je úroveň české televizní grafiky srovnatelná se zahraničím? Těmto tématům se bude věnovat přednáška Alana Záruby, která
je určena nejen lidem zajímajícím se o obor grafického designu, ale všem, kteří jsou pravidelnými televizními diváky a chtějí nahlédnout pod pokličku toho, jak vzniká grafika televizních zpravodajství a publicistických pořadů.

Přednášející, Alan Záruba, pracoval letech 2007-2013 jako vedoucí designér vizuální prezentace ČT24 a ČT4 v České televizi a od roku 2012 je v obdobné pozici jako vedoucí designér grafiky zpravodajství a publicistiky televize Nova. Zároveň působí jako odborný publicista a externí pedagog VŠUP. Od roku 1996 se věnuje grafickému designu knih a katalogů, návrhům plakátů a informačních systémů výstav, firemnímu designu, odborné publikační, kurátorské a nakladatelské činnosti ve vlastním studiu a nakladatelství Alba Design Press (dříve Alba studio).

Více...

Inscenace krásy a spásy

Jak měla středověká díla působit na své současníky? Co tehdy diváci mohli od setkání s obrazy a sochami očekávat? Jakou roli hrála výtvarná díla v dobových festivitách i v každodenním životě? Jan Dienstbier se v další přednášce z cyklu Umění dívat se/vizuální kultura soudobé společnosti zaměří na způsoby, jakým se středověké umění dostávalo ke svým divákům.

Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, PhD. vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a historii na FF UK. Je doktorandem na Ústavu dějin umění FF UK. Zabývá se zejména středověkou malbou a jejími souvislostmi s tehdejší lidovou i dvorskou kulturou. Tématem jeho dizertační práce je vztah nástěnné malby a dvora Václava IV.

Přednášku realizuje centrum pro kulturní a sociální projekty JOHAN o.s. ve spolupráci se Západočeskou galerií.

Více...

Mystifikace a estetika

Cílem přednášky bude exponovat tyto otázky: jaké jsou rozdíly mezi mystifikací, lží a fikcí? Do jaké míry a zda vůbec lze mystifikaci chápat jako umění? Jakou roli při zkušenosti mystifikace hraje komika? Nezbytnou výkladovou pomůckou budou příklady mystifikací, jako je Wellesova "Válka světů", Kaufmanovy skeče, film Český sen. Přednášejícím je Mgr. Felix Borecký (1981), který vystudoval filosofii a estetiku na FF UK. Nyní je doktorandem na katedře estetiky FF UK, kde píše disertační práci na estetiku Mikela Dufrenna. Externě přednáší estetiku a hermeneutiku na FHS UK v Praze.

Více...

Zprostředkování umění - seminář

Projekt Zprostředkování umění a kulturního dědictví v Plzni a plzeňském regionu je nezávislou iniciativou občanského sdružení JOHAN, jednotlivců z Katedry výtvarné kultury ZČU v Plzni, kláštera Plasy a dalšími, kteří se touto tematikou zabývají. Projekt je realizován za podporoy společnosti Plzeň 2015 o.p.s.

Cílem iniciativy je upozornit na velké téma zprostředkování umění v muzeích a galeriích, nabídnout nové pohledy a zprostředkovat setkávání odborníků a pracovníků těchto organizací.

Startovací aktivitou projektu byl pracovní seminář, který se uskutečnil v listopadu 2012 v Galerii města Plzně, jehož cílem bylo umožnit setkání zainteresovaných odborníků z plzeňského regionu, zkušených galerijních pedagogů a animátorů z celé republiky a definování vize a potřeb plzeňských a regionálních institucí v této oblasti. Další seminář se uskuteční v Plasích od 18. do 19. října.

Aktivitou pro rok 2013 – 2014 je již konkrétní pilotní projekt, resp. tvorba animačního programu pro galerii Stretti v klášteře v Plasích, ve spolupráci s pedagogy, pracovníky kláštera a odborníky z oblasti zprostředkování umění.

Více...

Happening - společný výlep plakátů z tvůrčích dílen

Společný happening v prostoru Fresh Air Gallery / glerie v podchodu. Společný výlep plakátů z tvůrčích dílen v rámci výstavy Visegrad Karma.

Více...

Tvůrčí dílna pro školy k mezinárodní výstavě visegrad karma

Visegrad Karma / znamení změny. Tvůrčí dílna pro školy k mezinárodní výstavě politického plakátu.

Chcete se dozvědět více o plakátové tvorbě?
Chcete zkusit vytvořit zajímavý plakát se silnou myšlenkou?
Chcete vrátit plakáty do ulic města?
Zúčastněte se tvůrčí dílny k mezinárodní výstavě politického plakátu.

Anotace dílny:
Plakát byl v obdobích výrazných změn předním prostředkem komunikace. Plakáty se kreslily, tiskly a vylepovaly, a ať je úřady odstraňovaly, jak chtěly, objevovaly se znovu a znovu. Formulovaly to, co všichni cítili, ale co málokdo dokázal nebo si troufl vyslovit. Nejenže uvedly do pohybu myšlenky, ale podněcovaly k činům.
K této historické roli je plakát předurčen svým univerzálním obrazovým jazykem, který je většinou spojením jednoho vhodně zvoleného symbolu a jednoho krátkého hesla nebo myšlenky. Speciální jazyk obrazů, typický pro plakáty, je věčný a proto funkční i dnes. Umělci jsou i dnes schopni vetknout problémy společnosti do stručných a silných plakátů. Bohužel se jejich díla objevují jen na bienále a výstavách plakátů místo na ulicích. (zdroj Anikó Katona, maďarská historička, z textu k výstavě Visegrad Karma)

Cílem dílny je přimět k zamyšlením nad problémy a výzvami současné společnosti a jednoduchou formou ztvárnit plakát ve formátu A3, který ponese výrazné obsahové sdělení. Plakát bude následně rozmnožen a na společném happeningu vylepen ve veřejném prostoru Fresh Air Gallery.

Lektoři dílny:
MgA. Jan Dienstbier (grafik a designér), Mgr., BcA. Helena D. Šimicová (výtvarná platforma ArtBuffé, Johan o.s.), Mgr. Petra Plucnarová (koordinátorka aktivit Fresh Air Gallery)

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Štěpánová, tel.: 733 698 659

Více...

Tvůrčí dílna pro školy k mezinárodní výstavě visegrad karma

Visegrad Karma / znamení změny. Tvůrčí dílna pro školy k mezinárodní výstavě politického plakátu.

Chcete se dozvědět více o plakátové tvorbě?
Chcete zkusit vytvořit zajímavý plakát se silnou myšlenkou?
Chcete vrátit plakáty do ulic města?
Zúčastněte se tvůrčí dílny k mezinárodní výstavě politického plakátu.

Anotace dílny:
Plakát byl v obdobích výrazných změn předním prostředkem komunikace. Plakáty se kreslily, tiskly a vylepovaly, a ať je úřady odstraňovaly, jak chtěly, objevovaly se znovu a znovu. Formulovaly to, co všichni cítili, ale co málokdo dokázal nebo si troufl vyslovit. Nejenže uvedly do pohybu myšlenky, ale podněcovaly k činům.
K této historické roli je plakát předurčen svým univerzálním obrazovým jazykem, který je většinou spojením jednoho vhodně zvoleného symbolu a jednoho krátkého hesla nebo myšlenky. Speciální jazyk obrazů, typický pro plakáty, je věčný a proto funkční i dnes. Umělci jsou i dnes schopni vetknout problémy společnosti do stručných a silných plakátů. Bohužel se jejich díla objevují jen na bienále a výstavách plakátů místo na ulicích. (zdroj Anikó Katona, maďarská historička, z textu k výstavě Visegrad Karma)

Cílem dílny je přimět k zamyšlením nad problémy a výzvami současné společnosti a jednoduchou formou ztvárnit plakát ve formátu A3, který ponese výrazné obsahové sdělení. Plakát bude následně rozmnožen a na společném happeningu vylepen ve veřejném prostoru Fresh Air Gallery.

Lektoři dílny:
MgA. Jan Dienstbier (grafik a designér), Mgr., BcA. Helena D. Šimicová (výtvarná platforma ArtBuffé, Johan o.s.), Mgr. Petra Plucnarová (koordinátorka aktivit Fresh Air Gallery)

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Štěpánová, tel.: 733 698 659

Více...

Český revoluční plakát 1989

Konec roku 1989 znamená pro český plakát významný milník. Po 17. listopadu vznikly desítky plakátů, které významným způsobem pomáhaly šířit informace z centra revolučního dění do periferií. Na designu plakátů se podíleli jak amatérští tvůrci, tak renomovaní výtvarníci, z nichž mnozí se svému oboru věnují dodnes. Médium plakátu od té doby prošlo zásadní proměnou. Jaká je situace plakátu v roce 2013? Existuje stále politický a sociální plakát? Není plakát mrtev?

Přednášejícím je tentokrát grafický designér (studio Designiq), redaktor a pedagog Filip Blažek. Grafickým designem se živí od roku 1993. V roce 2000 absolvoval studium na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Je zakladatelem a členem redakce revue Typo. Provozuje webový portál Typo.cz. Je členem a českým delegátem mezinárodní organizace ATypI a zakládajícím členem české Unie grafického designu.

Přednáška se koná v souvislosti s mezinárodní výstavou plakátů Visegrad Karma (Znamení změny), která připomíná období revolučních změn v Československu, Polsku a Maďarsku.

Více...

Visegrad karma

Rok 1989 byl svědkem oživení plakátového umění ve střední Evropě. Nejen, že plakát ožil, sám utvářel dějiny. Plakáty se kreslily, tiskly a vylepovaly, a ať je úřady odstraňovaly, jak chtěly, objevovaly se znovu a znovu. Všechno se bez nich mohlo možná udát jinak a není přehnané tvrzení, že podněcovaly změnu režimu. Vždycky formulovaly to, co všichni cítili, ale co málokdo dokázal nebo si troufl vyslovit. Výstava Visegrad Karma (Znamení změny) je mezinárodním pohledem na dějiny střední Evropy prostřednictvím plakátové tvorby ožívající v obdobích revolučních změn ve společnosti.

Výstavu již hostilo budapešťské kulturní centrum Bakelit, které je hlavním organizátorem celého projektu. Dále putovala na Slovensko do košické Tabačky, odtud do polského Kielce nedaleko Krakova a v Plzni ji bude možné vidět od 5. září na MOVING STATION až do konce měsíce. Slavnostní zahájení výstavy proběhne 5. září od 19:00, zahraje Jakub Čermák/ Cermaque.

Více...

Fotografie jako relikvie? přednáší Michaela Fišerová

Přednáší PhDr. Michaela Fišerová Ph.D.
Přednáškový cyklus: Umění dívat se / vizuální kultura v soudobé společnosti.

Přednáška uvádí do aktuálně probíhající filosofické diskuse o specifické povaze fotografického média, o jeho schopnosti vyvolávat dojem relikvie, věrohodného ostatku minulosti. Fotografie – světelný otisk, vizuální „punkce" ze stavu světa v momentu snímání – v tomto smyslu zůstává nevyhnutelně spjata s otázkou důvěřivosti pohledu diváků a jejich přesvědčení o skutečné existenci toho, co nám ukazuje. Cílem přednášky je prozkoumat problematický vztah fotografického obrazu a politické moci, schopné strategicky využívat a zneužívat naše diskursivní očekávání od fotografie jako od obrazu schopného dokazovat skutečnost minulých událostí a ukazovat nám pravý vzhled toho, co zde již není.

Více...

Workshop Animánie: od fotografie k filmu

Více...

Workshop Nejkrásnější obraz

Workshop je součástí dlouhodobého projektu Nejkrásnější obraz občanského sdružení Johan. Předmětem dílny bude fotografická interpretace Vámi zvoleného „nejkrásnějšího obrazu".
Účastníci si přinesou fotograficky ztvárněný autoportrét se svým oblíbeným obrazem nebo jiným výtvarným dílem (může jít i o sérii fotografií v digitální podobě). Po teoretickém úvodu doplněném inspiračními zdroji, budou účastníci dílny vyrážet do terénu. Výsledky workshopu budou vystaveny ve foyer Moving Station (nádraží Jižní předměstí).

Lektorky: Helena Dienstbierová Šimicová, Zuzana Zbořilová

 

Více...

Bádání v médiu výstavy

Hostem další přednášky z cyklu Umění dívat se / vizuální kultura v soudobé společnosti je Mgr. Lada Hubatová – Vacková Ph.D., která přednáší dějiny moderního umění a designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Přednáška bude zamyšlením nad kurátorskou koncepcí výstavy, kterou autorka nedávno připravila pro Moravskou galerii v Brně a která byla nazvaná podle její knihy „Tiché revoluce uvnitř ornamentu". Přednáška se koná v přednáškovém sále Západočeské galerie, Pražská 13.

 

Více...

9 x 13 aneb víkendová škola fotografie

Třídenní workshop rozložený do dvou víkendů pro začátečníky i mírně pokročilé. Při prvním víkendovém setkání se seznámíme s tématem a zdokonalíme techniku fotografie. Fotografovat budeme v centru Plzně. Podle svého zaměření si vyberete z mnoha možností zpracování souboru: od klasického dokumentu, přes městkou krajinu, nalezená zátiší až po inscenované fotografie. V období do dalšího setkání se bude samostatně zpracovávat zvolené téma, aby při druhém setkání byla představena série 8 - 12 fotografií. V průběhu dvou týdnů bude možno fotografie nadále konzultovat s lektorkou po internetu. Účastníci budou fotografovat i v jim blízkém prostředí vlastní rodiny nebo rodiny někoho, koho mají rádi. Při druhém setkání se bude pracovat s přinesenými fotografiemi a vytvářet definitivní soubor. Sraz na nádraží Plzeň - Jižní Předměstí, kde bude probíhat projekce fotografií pro inspiraci.

Více...

Zahájení fotofestivalu off station

Rodina, domov, intimita – taková jsou témata třetího ročníku fotofestivalu OFF Station, nádraží naplněného fotografiemi od suterénu po střechu. Na výstavě se bude prezentovat na šedesát autorů, mezi nimi etablovaní dokumentaristé jako Libuše Jarcovjáková nebo Daniel Šperl. Součástí fotofestivalu je také projekce originálního "masového" fotografického festivalu Fotojatka, který představuje špičky světové tvůrčí a dokumentární fotografie! V průběhu festivalu si budete moci vybrat z některého ze 4 rozmanitých workshopů pro náctileté, studenty i veřejnost. Festival bude zahájen vernisáží 18. 5. v 17:00, zahraje kapela známé legendy alternativního rocku Pavla Richtra Richter & syn.

Více o fotofestivalu OFF Station najdete zde.
 

Více...

Fotofestival off station

Rodina, domov, intimita - taková jsou témata třetího ročníku fotofestivalu OFF Station, nádraží naplněného fotografiemi od suterénu po střechu. Na výstavě se bude prezentovat na 60 autorů, mezi nimi etablovaní dokumentaristé jako Libuše Jarcovjáková nebo Daniel Šperl. Součástí festivalu je také projekce originálního "masového" fotografického festivalu Fotojatka, který představuje špičky světové tvůrčí a dokumentární fotografie.

Více...

Město domov a já

Třídenní workshop zaměřený na téma domova v širším smyslu - tedy života ve městě Plzni. Pracovat se bude především v exteriérech. Workshop bude zakončen projekcí výsledků workshopu na nádraží Moving Station pro účastníky, jejich hosty a ostatní návštěvníky fotofestivalu OFF Station.

Vezměte si sebou jakýkoliv digitální fotoaparát.

Více...

Výtvarná platforma na Moving Station

Prezentace výstavních projektů realizovaných na nádraží (ArtBuffé, Kabinet, OFF Station, Fresh Air Gallery, KYČN, Intermédia UUD ZČU).

Více...

Portrétování v kontejneru

Improvizovaný fotografický ateliér a dílna pro veřejnost sdružení Pro Photo.

Více...

Obraz a příběh

Dílna k výstavě Nejkrásnější obraz nabídne zamyšlení nad vystavenými obrazy a texty, které ve formě příběhů nabízejí vysvětlení toho, proč právě ten který obraz považuje jeho majitel za nejkrásnější. Na dílnu přineste (nebo na e-mail simicova.h@seznam.cz pošlete) fotografii Vámi zvoleného „nejkrásnějšího" obrazu, který visí u Vás doma, a napište krátké zdůvodnění, proč je právě tento obraz pro Vás nejkrásnější. Budeme se zabývat tím, co dělá obraz obrazem a také vztahem mezi obrazem a textovým vyjádřením. Prověříme schopnosti našeho vnímání a interpretace viděného. Dílna se uskuteční v Totem RDC, Kaznějovská 51.
Lektorky: Barbora Šťastná a Helena D. Šimicová

Více...

Butoh workshop

Ochle pilsla. Tlá biflýfá vrcru tidě, s mlytizdi diceti škuč pepoš křudi šruc središt přuněfou trelá ohlabřizko. Něcupré tikáď o něň bětlot přati? Flip i břenuhlo. Mlůst frunu. Táprajdlí léti diť puďás kták štežrýš. Mlepřámib kétihřá ti něbřah? člast zrap touclou žlati těd těntlagli. Ptavňoutlůr dišta i clochůsk ďádi vl k nivdřou niř veťůšt, šliz byvy drštu diď mačou puh v glitěp dim oblešt tipyvo chlýčléni. Děl hůbpas křibimočešt sez děc rýkřosk úná s zlůsás tkochlůpřac ptatliň. Těmě bo dil mouškávtiť, gác lkach tisí zleka. A nidiv v tiji obryď mi? O bládi dizká viv a slašlou ňámo těs tidinidýsk vřátě? Ti těř drtich onidi a hůdisk cláni nát vyflouvosli vřatrádlest klamas. Clouryš mřuzraděniž.

Více...