TANEC PRAHA - Michal Záhora (CZ): GENERACE X / Program Moving Station

16. 6. 2021, 19:00, Sportovní hřiště, Manětínská ul., Plzeň-Bolevec

 

Taneční sólo vyjadřující pocity generace, která prožila přelom dvou epoch.

40 let od narození, 30 let od převratu. Reflexe vlastního života na pozadí velké společenské změny. Taneční sólo vyjadřuje pocity generace, jejíž dětství zformoval přelom dvou epoch. Dětství poznamenané restrikcemi a vzápětí jejich náhlým uvolněním. Rozbušená srdce a slyšitelný tep vlastní krve. Dospěl člověk, který ví, co chce, a ví, co nechce. Studená válka ale ještě neskončila. Stále žijeme v jejím stínu. Vyhrává aktivní a ten, kdo se nebojí ukázat směr ostatním. Generace X vychází ze životní zkušenosti 21 významných českých osobností narozených v letech 1979-1980.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 years since birth, 30 years since the revolution – a reflection of one’s own life on the background of a big social change. A dance solo that expresses emotions of a generation that experienced the turn of two eras. A childhood marked by restrictions later loosened. Beating hearts, pulse of one’s own blood that can be heard. A man/woman has matured, one that knows what he/she wants and doesn’t want. The Cold War is not over yet. We live in its shadow. Only the active one and the one who isn’t afraid to show the direction to others can win. The performance is based on the life experience and worldview of 21 significant individuals born between 1979-1980. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncepce, choreografie, režie Concept, choreography, direction: Michal Záhora

Námět, výzkumná fáze, tvůrčí spolupráce Theme, research, artistic collaboration: Tereza Krčálová

Tvorba, interpretace Creation, interpretation: Helena Arenbergerová

Odborná konzultace Consultation: Martin Buchtík (STEM ústav empirických výzkumů pro demokracii)

Hudba Music: Tomáš Procházka

Světla Lights: Lukáš Benda

Kostýmní spolupráce Costume collaboration: Terezie Dvořáková

Kurátor projektu, asistent choreografa, produkce Project curator, assistent of the choreographer, production: Honza Malík & Pulsar z.s.

Koproducenti Co-producers: Tanec Praha / PONEC – divadlo pro tanec dance venue,

Klášter Broumov – Vzdělávací a kulturní centrum Broumov Monastery

Foto Photo: Dragan Dragin, Vojtěch Brtnický

Za podpory Supported by: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy,

Studio ALTA, Studio Dance Perfect, Balada SITE 

Dílo vzniklo v rámci projektu 30 LET TANCEM KE SVOBODĚ uskupení Pulsar.

Představení předchází sociologický happening Martina Buchtíka uvedený Tomášem Pospíšilem. (10. 6., Divadlo 29, Pardubice; 12.6. Amfiteátr u Domu umění města Ostravy, Ostrva; 9.6. neformální diskuse po 2. uvedení, Mana, Jihlava)

CZ

Michal Záhora absolvoval Konzervatoř Duncan centre (2003). Získal angažmá v norském národním souboru Carte Blanche, ve skupině choreografa Roberta Zappaly v Itálii (2004-2005) a ve Scottish Dance Theatre (2006-2008). Spolupracoval s mnoha zahraničními a českými soubory i choreografy. Své vlastní choreografické tvorbě se věnoval jako člen souboru NANOHACH (2005-2016, např. Synchronicity, Resonance, Orbis pictus, Diptych, Devoid) nebo v rámci platformy Pulsar (od 2017), kde se v jeho dílech odrážejí společensko-historická témata (Koncert pro NI, Výročí – 100 let české státnosti, Slavnost – taneční pouť krajinou,  Obrat konce – téma společné Evropy a Generace X). V letech 2009-2013 byl ředitelem Konzervatoře Duncan centre, kde byl také několik let pedagogem. 

Helena Arenbergerová vystudovala historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Jako tanečnice na volné noze spolupracovala s předními tanečníky a soubory, režiséry i hudebníky české i zahraniční scény. Získala ocenění Tanečnice roku 2017 a 2008 udílené mezinárodní porotou České taneční platformy, tamtéž Cenu za interpretaci v roce 2000. Byla nominována na Cenu Thálie v roce 2008 a 2020 (Generace X). Vede taneční lekce a workshopy jak pro profesionály, tak pro širokou veřejnost. Doposud působila v Česku, USA, Rakousku a na Slovensku. 

Pulsar z. s. (zal. 2016) vytváří platformu pro realizaci děl v oblasti současného tance a zabývá se hledáním tanečního výrazu v propojení se zcela konkrétními tématy: ve středu zájmu stojí vždy člověk jako mikrokosmos, ve kterém se promítají všechny roviny jeho života. Umělecky se tvorba pohybuje na ose minimalismu, civilního projevu a strohé čisté vizuality přibližující diváka k jeho transcendentálnímu vědomí. V dosavadních dílech choreografa Michala Záhory se odrážejí společensko-historická témata. Uměleckým směřováním Pulsaru se zabývá jeho umělecký šéf a produkční Honza Malík spolu s dramaturgyní Terezou Krčálovou a vytvářejí zázemí pro širší tvůrčí práci a diskusi přidruženými činnostmi jako jsou průzkumy společnosti a různá tvůrčí setkání (setkávání Ulov realitu!, konference Příští přísliby, minisérie Tanec okem kamery, Role umělce dnes). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN

Michal Záhora graduated from the Duncan Centre Conservatory in Prague (2003). Later on, he was a member of the Norwegian National Company Carte Blanche, a member of Robert Zappala Company in Italy (2004-2005) and Scottish Dance Theatre (2006-2008). As a dancer, he gained experience by working with several Czech as well as international companies and choreographers. He focuses on his own choreographies that he did for example for the NANOHACH company (2005-2016, ex. Synchronicity, Resonance, Orbis pictus, Diptych, Devoid) or within the Pulsar platform (since 2017), where his works reflect socio-historical themes (Concert for NI, Anniversary - 100 Years of Czech Statehood, Celebration – a dance pilgrimage through the landscape, Turn of the End - the theme of a common Europe, Generation X). He served as director at the Duncan Centre Conservatory from 2009 to 2013. 

 

Helena Arenbergerová studied history at the Faculty of Philosophy of Charles University in Prague. As a freelance dancer she collaborated with leading dancers and companies, directors and musicians on the Czech and international scenes. She was awarded Dancer of the Year in 2017 and 2008 by the international jury at the Czech Dance Platform and the 2000 Award for Performance. She was nominated for the Thalia Award in 2008 and 2020 (Generation X). She leads dance lessons and workshops for professionals as well as for the general public. She has worked in the Czech Republic, the USA, Austria and Slovakia.

 

Pulsar z. s. (founded 2016) is a platform for the creation of contemporary dance works and deals with the search for dance expression in connection with very specific topics: the focus is always on the person as a microcosm, in which all levels of his or her life are projected. Artistically, the work revolves on the axis of minimalism, civil expression and austere pure visuals, bringing the viewer closer to their transcendental consciousness. The historical works of the choreographer Michal Záhora reflect socio-historical themes. Pulsar's artistic direction is set by its artistic director and producer Honza Malík, together with playwright Tereza Krčálová, and they create a context for broader creative work and discussion through associated activities such as social surveys and various creative meetings (meeting Catch Reality!, conference Next Promises, miniseries Dance Through the Camera's Eye, The Role of the Artist Today).