Debris Company: GLITCH - pohybově výtvarná esej / motion art essay, no language barrier / Program Moving Station

21.1.2020, 19:00
 

Glitch je pohybovo-výtvarnou esejou o súčasnom bezcieľnom putovaní ľudstva, zrkadlom omylov človeka, ktorý sa neustále a cyklicky ocitá v začarovanom kruhu hriechov.
 

Comedia humana – Narušený chod sveta.
 

„Zástup, čo zostal, v zmätku cestu hľadá,
zdivený z miesta hľadí prenesmelý
jak ten, kto stále nové divy zhliada.“

Dante Aligieri: Božská komédia. Očistec (preklad Viliam Turčány a Jozef Felix, 1982).

Ľudstvo, ktoré svojim správaním narúša chod sveta a smeruje k rozkladu dejinného kozmu sa opäť nachádza pred poslednou možnosťou záchrany a nového usporiadania. Danteho Očistec a jeho Božská komédia ožívajú v alegorickej podobe projektu Debris Company - Glitch. Očistec nachádzajúci sa medzi peklom a rajom predstavuje aj v súčasnosti časovo ohraničené pozemské peklo, v ktorom prebývajú naše hriešne duše.  

Tento krehký a vychýlený medzipriestor zemského rovníka – Ring of Purgatorium z jednej strany lemovaný Zionom, miestom zábavy, krásy a z druhej strany prepadliskom, mrazivou antarktídou, kde miznú zatratení, predstavuje kľúčový bod deviácie – lásky, idey a poriadku sveta. Sedem zastavení človeka na prstenci očistca zodpovedá siedmim základným hriechom: žiadostivosti, obžerstvu, chamtivosti, lenivosti, hystérii, závisti a pýche. Pred bránou do očistca ostáva ešte skupina nerozhrešených a chladných. Tí nezvrátiteľne zatratení - exkomunikovaní sa prepadajú do ostrovného pekla. Danteovské hriešne Glitch je dôsledkom odklonu od lásky, ktorá je pôvodom všetkých vecí. Deformáciou lásky sa rodí zlo a jeho rôzne podoby. Práve existencia očistca veľkoryso ponúka ešte poslednú možnosť napraviť spáchané ľudské omyly a navrát k čistej forme lásky. Projekt Glitch však neprináša rozhrešenie medzi peklom a nebom. Na metafyzickej, absurdno - grotesknej ceste konfrontuje jedinca so sedmimi zastaveniami človeka, umožňuje mu stret so sebou samým a zároveň spytovaním sa. Srdce v strede púte po rovníku, ktorý oddeľuje od seba severnú a južnú časť ľudstva, bije nepretržite a čaká na svoje ozdravenie, ktoré neprichádza, dokonca ho niet ani vidieť.

 

Koncept: Jozef Vlk, Alex Zelina

Choreografia: Stanislava Vlčeková

Réžia, hudba: Jozef Vlk

Dramaturgia: Dáša Čiripová

Výtvarné riešenie: Alex Zelina

Technická realizácia: Jozef Čabo, Ján Ptačin

Technická spolupráca: Gábor Szücz, Matúš Kobolka

Kostým, masky: Andrea Pojezdálová

Svetelný dizajn: Jozef Čabo

Produkcia: Martina Širáňová

Účinkujú: Stanislava Vlčeková

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Koproducent projektu: Divadlo Pôtoň, Bátovce.

 

O DEBRIS COMPANY

Nezávislé združenie Debris Company existuje už od roku 1991 a venuje fyzickému divadlu, akčnému umeniu a performance. Má za sebou mnoho úspešných projektov, ktoré vždy spája silný podklad, predloha, adaptácia. V inscenáciách Debris Company dochádza k veľmi senzitívnemu a esteticky hodnotnému prepojeniu hudby, pohybu, výtvarného a filozofického... Ich tvorbu by bolo možné zaradiť k multimediálnemu, avantgardistickému prúdu, ktorý ozvláštňuje a je oceňovaný na slovenskej divadelnej i zahraničnej scéne už dlhšiu dobu (DOSKY, OSTRA-VAR, Cena Tatrabanky za umenie, GRAND PRIX Nová Dráma 2018). Svoju prácu uvádzajú pravidelne nielen na domácej, ale aj na zahraničnej scéne (Francúzsko, Anglicko, Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Slovínsko, Bielorusko, Rumunsko, Česko, Senegal, Brazília, India, Singapore, USA, ai)

Performance WOW! získalo tento rok ocenenie GRAND PRIX vrámci festivalu Nová Dráma 2018, zúčastnilo sa v tomto roku na V4 Dance Festival v New Yorku a New Orleans, na Internacional Festival de la danca do Recife v Brazilií, či festivale Movefest Ostrava a Hybaj ho! v Prahe.
 

***

DEBRIS COMPANY: GLITCH – MOTION ART ESSAY 

21. 1. 2020, 19:00

Glitch is a motion art essay about the current, aimless journey of humanity. A mirror of mistakes of a human being who constantly appears in the vicious circle of sin over and over again.
Comedia humana – The disrupted motion of the world.
Humanity, which disturbs the motion of the world by its behavior and aims towards decay of the historical comos, is again in front of the last chance of salvation and reorganization. Dante's Purgatory and Divine Comedy come alive in the allegorical project of Debris Company named Glitch. The Purgatory between Hell and Paradise represents the time-bounded hell on Earth, in which our sinful souls dwell.

Concept: Jozef Vlk, Alex Zelina
Choreography: Stanislava Vlčeková
Directed by, Music: Jozef Vlk
Dramaturgy: Dáša Čiripová
Visual Art: Alex Zelina
Technical Realisation: Jozef Čabo, Ján Ptačin
Technical Co-operation: Gábor Szücz, Matúš Kobolka
Costumes, masks: Andrea Pojezdálová
Light Design: Jozef Čabo
Production: Martina Širáňová
Performance: Stanislava Vlčeková
Supported using public funding by Slovak Arts Council
Co-producer of the project: Pôtoň Theatre, Bátovce

ABOUT DEBRIS COMPANY

The independent association Debris Company has been found in 1991 and is dedicated to physical theater, action art and performance. In their production, there is a very sensitive and aesthetically valuable combination of music, movement, visuality and philosophy. They regularly present their work not only at home but abroad as well (France, England, Belgium, Germany, Austria, Switzerland, Hungary, Slovenia, Belarus, Romania, Czech Republic, Senegal, Brazil, India, Singapore, USA, etc.)