Výstavy

Jamming

Jamming

Termín konání výstavy: 8. 9. - 18. 10. 2020
 

Iniciátoři projektu, malíři Mirek Kaufman a Otto Kouwen, byli od začátku přesvědčení, že tato forma spolupráce je obohacující pro všechny účastníky: umělci s „mentálním hendikepem“ se s kolegy bez zjevného postižení běžně nesetkávají a jejich spontaneita a autentičnost může být naopak zdrojem inspirace pro „profesionální“ malíře. Zároveň je záměrem projektu podnítit diskuzi o tématech, jako jsou diverzita, inkluze a normalita.

Více...

After graduation syndrom

After graduation syndrom

Autorky: Tereza Dvořáková a Markéta Tichá

Termín konání výstavy: 14.1. 2020 – 28.2. 2020

Výstava dvojice čerstvých absolventek fotografického ateliéru, které se snaží uplatnit nejen ve svém oboru ale také obstát v každodenním životě. Autorský rukopis který byl donedávna korigován najednou získává nový rozměr. Fotografie obou autorek pro tuto výstavu vznikají spontánně bez jakéhokoliv zadání a ohraničení. Díky nedostatku času na vlastní koncipovanou tvorbu sbírají dívky fotografie jako střípky životního koloběhu. Často pouze pomocí mobilního telefonu. Propojení výstavních souborů obou fotografek ve výsledku nemá působit jako celek. Ačkoliv autorky pracují s podobnými prvky nepoutá jejich tvorbu žádné téma. Výstava pouze nahodile pracuje s podobnostmi.

Více...

Vít Čechmánek 1:1

Vít Čechmánek 1:1

Termín konání výstavy: 4. 6. - 31. 7. 2020

Kurátorka výstavy: Markéta Tichá
 

Vít Čechmánek (*1987) Autor se svému oboru věnoval komplexně v průběhu celého svého studia. Vystudoval Uměleckoprůmyslové střední školu v Uherském Hradišti,  Kromě Ateliéru sochařství pod vedením Dominika Langa na UMPRUM v Praze kde absolvoval v roce 2018, Vít Čechmánek také studoval v letech 2011-2014 bakalářské studium ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati, Ateliér prostorové tvorby. 

Více...

Pavel Matoušek: Jak se říká

Jak se říká

autor výstavy: Pavel Matoušek

Termín konání výstavy: 3. 3. - 9. 4. 2020


Pavel Matoušek působí na fakultě Umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako doktorand na oboru Vizuální komunikace. Během svých studií na ateliéru fotografie UJEP se účastnil mezinárodních dokumentárních projektů v Nizozemí, Indii a Keni, v roce 2016 byl oceněn v rámci Mezinárodního bienále studentské fotografie.

Projekt se zabývá estetickým pojetím vizuálního vnímání jako smyslného zážitku. Zkoumám proces podstupování zážitku ze strany umělce i diváka. Každý z obrazů naznačuje určitý fenomén nebo vizuální archetyp. Analyzuji vliv prostředí vnímání a účinky (neuro-) fyzických procesů v oku a mozku. Je vytvoření uměleckého díla smysluplné, aniž by byly zapracovány předchozí zkušenosti umělce? V současné době obrazu (a nikdy nekončícího proudu vizuálních médií) je porozumění těmto procesům důležitější než kdy jindy.

Více...

Jan Paul: NĚCO SE DĚJE

Jan Paul – Něco se děje

Kurátor výstavy:  Markéta Tichá

Termín konání výstavy : 3. 12. 2019 až 12. 1. 2020

Jan Paul (1956) představí v Moving station Plzeň výběr obrazů z posledních let. Metaforický název výstavy Něco se děje odkazuje k nedefinovatelnému, případně ke skrytému, k něčemu, co je zahaleno tajemstvím. Může ale vyjadřovat i nezvyklou, právě probíhající událost, kterou nelze popsat či charakterizovat, a o to jde v malbě Jana Paula především. Jeho cílem je vyvolat pocit, a vnitřní prožitek, který může přimět diváka k hlubšímu zamyšlení. Obsahem Paulových obrazů je totiž vyjádření existenciálního napětí mezi bytím a nebytím, střet fyzického a duchovního s možností transcendence. Vše fyzické skončí, co zůstává, je duchovní materie, a tuto naději symbolizuje v obrazech světlo. Autor nevnímá destrukci těla a zánik hmoty jako konečný stav člověka, ale jako mezistupeň k hlubšímu poznání. Jeho mnohdy chmurné obrazy jsou vlastně plny naděje a očekávání.

Více...