Mezinárodní festival Divadlo / Johan uvádí - Debora Štysová, Tinka Avramova: 30 DNÍ - ZRUŠENO / Program Moving Station

9. 9. 2020, 17:00, velký sál Moving Station

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO, programová sekce JOHAN UVÁDÍ

 

Vážení diváci, představení je bohužel pro nemoc zrušeno, hledáme možné náhradní termíny.

 

Debora Štysová, Tinka Avramova: 30 DNÍ

 

Papír jako symbol byrokracie, prodloužené ruky státu, která ztratila cit v prstech. Pohybujeme se na hranici reálného a smyšleného absurdna. Zážitková hra, při které je divákovi stylizovaně simulován proces žádání o vízum.  

 

KONCEPT A SCÉNOGRAFIE / CONCEPT AND SCENOGRAPHY: Debora Štysová

REŽIE / DIRECTOR: Tinka Avramova

PERFORMEŘI / PERFORMERS: Meghana Telang, Sai Psyn, Yu En-Ping, Marie Anna Krušinová, Klára Lidinská, Magdalena Malinová

LIGHT DESIGN: Jiří Šmirk

PRODUKCE / PRODUCTION: Kristýna Kočová, Anna Němcová

 

Dílo vzniklo za podpory Akademie múzických umění v Praze (AMU) a  v rámci projektu MIND, který je financovaný Evropskou Unií.

Další nastudování a uvádění inscenace se uskutečňuje s produkční podporou centra JOHAN Plzeň v rezidenčním programu Moving Theatre podpořeným městem Plzní.

#whatishome

 

90 min. bez přestávky + diskuze

Debora Štysová (CZ) je vizuální umělkyní, absolventkou Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU a Fakulty architektury ČVUT. Dlouhodobě se zajímá o veřejný prostor, komunikaci a o možnosti i limity těla. V rámci studia na DAMU se věnovala především pohybovému divadlu, paradivadelním událostem a intervencím do veřejného prostoru. Podílela se na několika krátkých filmech FAMU International a spolupracovala s Michaelou Starou na taneční inscenaci Parazit pro Palác Akropolis. Ve volném čase pracuje v architektonickém ateliéru. Strávila půl roku na stáži v Katalánsku, k tvorbě projektu 30 DNÍ / 30 DAYS ji ale inspirovala osobní zkušenost, kdy zařizovala vízum v České republice pro blízkou osobu.

 

Tinka Avramova (BG/US) je divadelní režisérka, performerka, choreografka a dramaturgyně. Získala bakalářský titul (BA) v oboru dějin umění a tance v USA a v současnosti dokončuje magisterské studium režie alternativního a loutkového divadla na DAMU. K jejím nejnovějším počinům patří řada představení objektového divadla, různé instalace a divadlo specifického prostoru, mimo jiné inscenace How to Fail at Failing, OVERRULED (představené na festivalu 4 + 4 dny v pohybu), An Experiment for Two (Bazaar Festival), dále projekt Doubting Identity (DAMU) a koláž Pull My Finger (Venuše ve Švehlovce). Tinka Avramova se často zabývá vztahem mezi scénou/nastudovanou chorografií a improvizací, vytváří mezi nimi dialog, přičemž akceptuje chaos i nezdary, které z vratkých a neznámých situací nevyhnutelně vyplývají. Ve své dosud poslední inscenaci Rockets and Bombs – Identity Series v Divadle DISK prozkoumává téma identity.
 
Meghana AT (IND) je indická herečka, spisovatelka a produkční manažerka divadla. Od roku 2012 spolupracuje s řadou divadelních režisérů a uskupení v Bombaji. V současnosti dokončuje magisterské studium na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Její původní inscenace Plan B/C/D/E, v níž se vyrovnává s přijetím vlastní budoucnosti klimatického uprchlíka, měla premiéru letos v létě v Praze.
 
↓↓↓ vstupenky níže ↓↓↓

30 DAYS
 
Paper as a symbol of bureaucracy, the long arm of the state which has lost the feeling in its fingers. We straddle the boundary of the real and the made-up absurd. An experiential play in which the process of applying for a visa is simulated to the audience in stylised form.
 
Debora Štysová (CZ) is a visual artist and a graduate of the Department of Alternative and Puppet Theatre at DAMU and the Faculty of Architecture at the Czech Technical University. She has long been interested in the public space, communication and the possibilities and limits of the body. When a student at DAMU she was mostly interested in movement theatre, paratheatrical events and intervention in public space. She participated in the making of several short films with FAMU International and worked with Michaela Stará on the dance production Parasite for the Palác Akropolis. In her free time she works in an architectural studio. She spent half a year on a study stay in Catalonia, but the creation of the project 30 DAYS was inspired by a personal experience helping a close friend apply for a visa in the Czech Republic.
 
Tinka Avramova (BG/US) is a theatre director, performer, choreographer, and dramaturg. She received her BA in Art History and Dance in the USA and is currently finishing her MA in Directing for Devised and Object Theatre at DAMU. Her most recent works include a variety of devised performances, installations and sitespecific works which include How to Fail at Failing and OVERRULED (shown in 4+4 Days in Motion Festival), Doubting Identity (DAMU) and An Experiment for Two (Bazaar Festival), and Pull My Finger (Venuše ve Švehlovce). Tinka’s work often deals with the juxtaposition of set/choreographed material and improvisation, placing the two in dialogue and embracing the chaos and failure which inevitably ensues from such unstable and unknown situations. In her latest work Rockets and Bombs Identity Series in Divadlo DISK she explores and researches the theme of identity.
 
Meghana AT (IND) is an Indian actress, writer, and production manager for theatre. Since 2012, she has worked with a range of directors and groups in the Mumbai theatre circuit. She is currently completing her Master’s at DAMU, in the Department of Authorial Creativity and Pedagogy. Her original show Plan B/C/D/E, about her acceptance of her future as a climate refugee, premiered in Prague in the summer of 2020.
 
The project was created with the support of the Academy of Musical Arts (AMU) in Prague and as part of the MIND project, financed by the European Union. #whatishome
Further performances of the production take place with the production support of the JOHAN centre in Pilsen as part of the residential programme Moving Theatre supported by the city of Pilsen.