Mezinárodní festival Divadlo / Johan uvádí - Divadlo Feste: OPRAVDU ŽIVÉ INTERVIEW S OPRAVDOVÝM PETREM KELLNEREM - ZRUŠENO / Program Moving Station

10. 9. 2020, 17:00, velký sál Moving Station

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO, programová sekce JOHAN UVÁDÍ

 

Vážení diváci, představení je bohužel z provozních zrušeno, hledáme možné náhradní termíny.

 

Roman Sikora, Divadlo Feste Brno: OPRAVDU ŽIVÉ INTERVIEW S OPRAVDOVÝM PETREM KELLNEREM

 

V České republice se v posledních letech konečně začíná diskutovat o obrovské moci několika málo jedinců : oligarchů. Nejčastěji se tato veřejná debata točí kolem šéfa Agrofertu, který si založil politickou divizi svého koncernu, vstoupil s ní do parlamentu a dnes je dokonce premiérem České republiky, z jejíhož rozpočtu a z dotací Evropské unie za podezřelých okolností čerpá dotace pro svůj mamutí koncern.

 

Svého času se hodně hovořilo o Viktoru Koženém, zakladateli Harvardských privatizačních fondů, které s harvardskou univerzitou neměly samozřejmě nic společného a Kožený na ní ani nikdy nestudoval. Legendární je výrok tehdejšího premiéra Václava Klause: „Jen více takových Kožených.“ Koženého reputace byla záhy notně pošramocena, když se ukázalo, že vyvedl většinu kapitálu z fondů na Kypr a přivlastnil si je.

 

Václav Klaus měl, jako vždy, ovšem samozřejmě pravdu. Takových Kožených bylo v České republice mnohem víc. Většina z nich záhy majetek, který v České republice nahromadila, vyvedla do zahraničí, nejlépe do nějakého daňového ráje, aby z něj v České republice, tedy v zemi původu jejich bohatství, nemuseli platit žádné daně, a tedy vrátit své rodné zemi pokud možno co nejméně.

 

Jedním z takových dalších „Kožených“ je samozřejmě Petr Kellner, majitel PPF Group, tedy někdejšího Prvního privatizačního fondu. Bezkonkurečně nejbohatší Čech, jehož impérium působí na třech světadílech a jehož firma samozřejmě sídlí v daňovém ráji v Amsterdamu.

 

Sám Kellner se vyhýbá médiím. Jeho fotografie jsou téměř nedostupné a na veřejnosti se vyskytuje zřídka. Informace, které se o něm dají dohledat jsou jen ty oficiálně povolené, anebo jde o nekonečnou řadu spekulací a teorií spiknutí, které pravý obraz Kellnerových podnikatelských aktivit nakonec pomáhají zamlžovat.

 

REŽIE, SCÉNA / DIRECTION, SET DESIGN: Jiří Honzírek

OBSAZENÍ / CAST: Ondřej Novák, Vanda Klestilová

HUDBA / MUSIC: Mario Buzzi

KOSTÝMY / COSTUMES: Marie Jirásková

TECHNIKA / TECHNICAL SUPPORT: Judita Mejstříková

PRODUKCE / PRODUCTION: Kristýna Břečková, Veronika Starova, Jana Nosková

 

75 min bez přestávky

Jiří Honzírek (1979), principál Divadla Feste, kmenový režisér, spiritus agens. Studoval režii a dramaturgii na brněnské JAMU (2006). Absolvoval studijní stáže na Hoogeschool voor de Kunsten v Amsterdamu (2002, 2003) a Folkwang Hochschule v německém Essenu (2004). V současné době studuje doktorandský program na katedře Teorie a dějin divadla FF MU. V roce 2006 založil Divadlo Feste, kde je uměleckým šéfem. Pohostinsky nastudoval inscenace v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, Západočeském divadle v Chebu, Městském divadle Most, Švandově divadle na Smíchově, Slováckém divadle v Uherském Hradišti, HaDivadle, Divadle Polárka. Ve svých inscenacích dává prostor improvizaci, často používá videoprojekce a taneční stylizaci. Zabývá se kontroverzními tématy a aktuálními náměty ze sociální oblasti a současného politického dění.

 

Divadlo Feste je angažovaná kulturní platforma s těžištěm v divadelním umění. Způsob práce, divadelní žánry a dramaturgická rozhodnutí odvíjí od společensko-politických problémů, které se snaží komentovat, nahlížet nebo představovat veřejnosti. Divadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo působící v Brně osmým rokem. Za tu dobu uvedlo 20 inscenací, které prezentovalo v Brně, po celé ČR a v zahraničí. Zaměřuje se na tabuizovaná, sociální a politická témata, často pracuje s historickými momenty a postavami. Pracuje také s neherci, kteří jsou v obtížných životních situacích. Divadlo Feste propojuje svět umění se světem humanitních věd – pracuje s výzkumy daných témat (FSS MU, FF MU v Brně). Divadlo Feste působí v brněnském legendárním prostoru Kabinet múz. Svůj název divadlo získalo díky postavě šaška ve hře Williama Shakespeara Večer tříkrálový. Šašek Feste (někdy také překládaný jako Masopust) v Shakespearově hře provokuje a nastavuje zrcadlo politice hraběcího dvora. Usilujeme o rozvoj otevřené občanské společnosti, a to jak po stránce kulturní a estetické, tak vědomostní a názorové.

↓↓↓ vstupenky níže ↓↓↓


A REAL LIVE INTERVIEW WITH THE REAL PETR KELLNER
 
The last few years in the Czech Republic have finally seen the start of a discussion on the huge amount of power held by a few individuals: oligarchs. This public debate most frequently concerns the head of Agrofert, who created a political division for his business concern, entered parliament with it and is now the prime minister of the Czech Republic, making use of budget funds and European Union money to provide, under suspicious circumstances, funding for his mammoth concern.
 
A much talked-about name in the past was Viktor Kožený, the founder of the Harvard Privatisation Funds, which had nothing to do with Harvard (and Kožený may not have even studied there). The former prime minister Václav Klaus once made the legendary statement: “We need more Koženýs”. Kožený’s reputation took a sudden nosedive, however, when it was found that he had diverted most of the capital to Cyprus and appropriated it.
 
Václav Klaus’s wish came true, of course. Many more Koženýs appeared in the Czech Republic. Most of them took the money they had accumulated in the Czech Republic abroad, usually to a tax haven so they didn’t have to pay tax on it in the Czech Republic, the country where it was created. They thus ensured they returned as little as possible of it to their native country.
 
One such further “Kožený” is Petr Kellner, the owner of the PPF Group, formerly the First Privatisation Fund (První privatizační fond). By far the richest Czech, he has an empire spanning three continents and his company is of course headquartered in a tax haven in Amsterdam. Kellner himself avoids the media. Photographs of him are almost unavailable, and his public appearances are rare. The information that can be found about him is either that which is officially allowed, or it consists of endless speculations and conspiracy theories that help to cloud the true picture of Kellner’s business activities.
 
Jiří Honzírek (1979), the principal of the Feste Theatre, its permanent director and spiritus agens. He studied direction and dramaturgy at JAMU in Brno (2006) and held internships at the Hoogeschool voor de Kunsten in Amsterdam (2002, 2003) and Folkwang Hochschule in Essen (2004). He is currently studying for a doctorate at the Department of Theory and History of Theatre at the Faculty of Arts of Masaryk University. He founded the Feste Theatre in 2006, and is its artistic head. He has guest directed at Drama Studio in Ústí nad Labem, West Bohemian Theatre in Cheb, City Theatre in Most, Švanda Theatre in Smíchov, Slovácko Theatre in Uherské Hradiště, HaDivadlo and Polárka Theatre. In his productions he gives space to improvisation, makes frequent use of video projection and stylised dance. He looks at controversial subjects and current social and political themes.
 
Feste Theatre is a cultural platform actively engaged in political and social issues, with its base in theatre arts. The way in which it works, its theatrical genres and dramaturgical decisions all flow from the social and political issues that it aims to comment on, look at or present to the public. The Feste Theatre is an independent professional theatre that has been active in Brno for almost eight years. During that time it has shown 20 productions, presenting them in Brno, throughout the Czech Republic and abroad. It focuses on taboo, social and political themes, and often works with historical subjects and figures. It also works with non-actors who are in difficult life situations. The Feste Theatre combines the world of art with the world of the humanities – it works with research into the given subjects carried out at the Faculty of Social Studies and the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno. Its name comes from the character of the fool in William Shakespeare’s play Twelfth Night. Feste the clown is a provoker who holds up a mirror to the politics of the ducal court. We aim to develop an open civil society, both in cultural and aesthetic terms and in terms of knowledge and opinion.