Vít Čechmánek 1:1 / Výstavy

Vít Čechmánek 1:1

Termín konání výstavy: 4. 6. - 31. 7. 2020

Kurátorka výstavy: Markéta Tichá
 

Vít Čechmánek (*1987) Autor se svému oboru věnoval komplexně v průběhu celého svého studia. Vystudoval Uměleckoprůmyslové střední školu v Uherském Hradišti,  Kromě Ateliéru sochařství pod vedením Dominika Langa na UMPRUM v Praze kde absolvoval v roce 2018, Vít Čechmánek také studoval v letech 2011-2014 bakalářské studium ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati, Ateliér prostorové tvorby. 

Myslet podle vnímání

K tomu, abychom uchopili tento svět, nám stačí jej žít. Nemělo by zůstat ale jen u toho. Naše žité zkušenosti mají váhu. Rozum a spontaneita se nedají oddělit, věci se k sobě navzájem odkazují, zobrazují se v horizontech a širších souvislostech “přirozeného světa”. Věda nám o tomto způsobu vnímání světa nemůže přinášet nové pravdy, v jejich poznatcích by naše žitá zkušenost ztrácela hodnotu.  Svět, tak jak se nám přirozeně jeví, přece známe dobře. Blízkosti a vzdálenosti jsou možná měřitelné metrem, ale i tak se mi moje chalupa na Slovensku zdá bližší, než moje práce v Praze. Věda usiluje o ukazování věcí a souvislostí objektivním způsobem. Důsledkem takového pozorování dochází ale k vyprázdnění světa a odečtením osobních vztahů k němu se ztrácejí významy. Kdybychom se snažili vědecké poznání používat jako nástroj k vnímání v běžném životě, za spoustou nových poznatků by se pak vytrácel přirozený pohled na svět, kterému bychom nestačili  rozumět a věřit.

To, že by byla výpověď vědy pravdivá také není tak docela pravda. Běžně člověk věci nechápe přísně objektivně, v takovém množství informací by ani nebylo možné žít. Vnímáme je tak, jak je zakoušíme, jak se o nich bavíme a jak jsme v nich schopní fungovat. Vědecké přístupy se stále aktualizují a to, co platilo před pár lety, už nemusí platit dnes, naše zkušenosti a poznatky ale zůstávají relativně stálé, a s tím jak se pohybujeme v reálném světe se mění a zpřesňují pouze pomalu. Pokrok vědění tedy není kontrastem k našim poznatkům, které jsou produkty bezprostředního vnímání.

Člověk není duch a tělo, ale duch s tělem. Berme v tomto díle tuto tezi jako předpoklad k hledání skutečnosti věcí, zůstaňme otevření proměnám a novým pohledům v našem vnímání. Věci nelze oddělit od jejich způsobu jevení. Kvality nám zobrazovaných věcí bychom neměli brát jako izolované, rozdělené na jednotlivé smysly a jednotky. Každá kvalita je spojena s afektivním významem a propojuje se s dalšími vjemy.  Až zasazením vjemů do kontextu  lidské zkušenosti, která spolu s tím nese emocionální význam, se tyto kvality stávají srozumitelnými.

 

Čas, prostor, tělo a pohyb v uměleckém díle

Zkušenost s uměleckým dílem se uskutečňuje prostřednictvím celého těla pozorovatele, které může měnit kvalitu ztělesněného zážitku. Tato práce hledá míru, do jaké je na něm možné aktivně participovat z pozice diváka. Význam je vytvářen od momentu, kdy divák do díla vstupuje a všechny okolnosti při setkání hrají roli v nahlížení a výkladu práce.

Působení uměleckého díla lze znásobit, když dostáváme možnost se v něm pohybovat, působit na něj a zakoušet tak další momenty vnímání díla, které se výslednou zkušeností liší od běžné situace v galerii, která umožňuje jenom pozorování z dálky a přísně od sebe diváka a dílo odděluje.

Čas, pohyb, tělo a prostor vytvářejí další perspektivy a jsou tedy důležitými prvky, které se velkou měrou podílejí na tom, jak dílo vnímáme. Dekonstrukce určitých bežných vztahů ve výstavním prostoru pomáhá povzbudit skutečný pohybu, ne jen nezůčastněné procházení. Čas a určitá otevřenost používání díla pak umožňují skutečné pozorování jeho různých hledisek a souvislostí. Pokud má divák omezenou nebo pevnou pozici, ze které se může vztahovat k dílu, je omezena i jeho zkušenost. Instalace je udělaná tak, aby vybízela k zapojení se různými způsoby. To zároveň vyžaduje, aby  byl pozorovatel ochotný strávit čas v interakcí s instalací. Pokud pozorovatel zůstane otevřený uvážení souvislostí těla i mysli, nastává plodný dialog mezi uměleckým dílem a divákem.

 

www.vitcechmanek.cz

instagram.com/eleahbeton